بسته های نگهداری سایت ( ماهانه )

بسته اول

میلیون تومان2
ماهانه 1,400,000 تومان میلیون تومان
  • نگهداری حداقل 3 ماهه

بسته دوم

میلیون تومان4
ماهانه 3,500,000 تومان میلیون تومان
  • نگهداری حداقل 3 ماهه

بسته سوم

میلیون تومان6
ماهانه 5,600,000 تومان میلیون تومان
  • نگهداری حداقل 3 ماهه
ویژه

بسته سفارشی

قیمت پس از هماهنگی میلیون تومان
  • نگهداری حداقل 3 ماهه
اسکرول به بالا